Co jsou mikrojesle?
mikrojesle.mpsv.cz/index.php/co-jsou-to-mikrojesle/

Podmínky přijetí dítěte do mikrojeslí

Do mikrojeslí přijímáme na základě žádosti o přijetí a výběru děti ve věku 6 měsíců až 4 roky.

Kapacita zařízení jsou 4 děti v jednom okamžiku.

U cílové skupiny (tj. rodiče dětí, resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce následovně:

 

 oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

  • jsou zaměstnaní - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru obou rodičů (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti), s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou, dohodami
  • vykonávají podnikatelskou činnost - potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • jsou nezaměstnaní - potvrzení úřadu práce o evidenci rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) jako uchazeče o zaměstnání
  • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace - potvrzení o studiu, potvrzení o účasti (a úspěšném ukončení) na rekvalifikačním kurzu, který je akreditovaný v ČR nebo EU 


Kritéria výběru rodičů s dětmi

Provozovatel služby péče o dítě postupuje při výběru cílové skupiny tak, aby byl zachován transparentní, nediskriminační a rovný přístup.
Cílovou skupinou v projektu „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích“ jsou rodiče, resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti.
Výběr dětí do mikrojeslí se řídí Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Specifickými podmínkami výzvy č. 126 a 127, které vymezují cílovou skupinu a formy jejího prokazování.

 

 

 

 

Kontakt

Andrea Zápotočná Kolín II, Fügnerova 446
PSČ 280 02
IČO 270 37 282
736 470 910 rodinavkoline@seznam.cz